Wyszukaj

Polityka Prywatności
dotycząca ochrony danych osobowych przetwarzanych
w ramach serwisu verle-home.com

Szanując Twoje prawo do prywatności, oraz w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, GT Group Tomaszek sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie, ul. J. Cetnarskiego 35-37, 37-100 Łańcut, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000224213, posiadająca NIP 8151664972, REGON 1800041130, BDO 000146270, kapitał zakładowy w wysokości: 13 257 000,00 zł, opłacony w całości (dalej również jako „Spółka”, „Administrator Serwisu”) jako właściciel i administrator serwisu znajdującego się pod domeną: verle-home.com oraz jego podstron (dalej jako „Serwis”) oraz administrator danych zbieranych i przetwarzanych w ramach funkcjonowania ww. Serwisu stosuje odpowiednie rozwiązania, które je zapewniają.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z Twoich danych osobowych, jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając z Serwisu i usług świadczonych za jej pośrednictwem, w tym z Usługi Kreatora Kuchni, wyrażasz zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania z Serwisu z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, tj. ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich osób oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym z Serwisu, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Twoich interesów, a w szczególności zapewniamy, że Twoje dane zbieramy dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddajemy ich dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dbamy o to, aby Twoje dane były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Kto administruje Twoimi danymi osobowymi?

Administratorem Twoich danych osobowych jest GT Group Tomaszek sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie, ul. J. Cetnarskiego 35-37, 37-100 Łańcut, KRS 0000224213, NIP 8151664972, REGON 1800041130, BDO 000146270, kapitał zakładowy w wysokości: 13 257 000,00 zł, opłacony w całości (dalej również jako „Administrator lub „Spółka”). Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres: GT Group Tomaszek sp. z o.o. ul. Cetnarskiego 35-37, 37-100 Łańcut.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Spółki jest Pan Jacek Chmiel. Kontakt z Inspektorem w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Spółkę, w tym realizacji Twoich praw wynikających z RODO możliwy jest pod adresem e – mail: iod@gtpoland.eu

Jakie Twoje dane gromadzimy i w jakim celu?

Podczas korzystania z Serwisu i Usługi Kreatora Kuchni możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności poprzez wypełnienie:
1. formularza kontaktowego,
2. formularza zapisu na Newsletter,
3. formularza umożliwiającego pobranie projektu kuchni stworzonego przy wykorzystaniu Kreatora Kuchni.

Dane gromadzone za pomocą ww. formularzy to: imię i nazwisko oraz adres e -mail.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu:
1) odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie korespondencję;
2) przesyłania informacji marketingowych (promocyjnych i reklamowych) oferowanych przez nas Produktów i usług, w tym zawierających kody i bony promocyjne do wykorzystania w naszych sklepach i studiach mebli;
3) pobrania projektu kuchni stworzonego przy wykorzystaniu funkcjonalności Kreatora Kuchni.
Ponadto możemy również rejestrować Twoje dane, kiedy kontaktujesz się z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej pisząc lub telefonując na numery i adresy podane w Serwisie.

Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe wprowadzone w mediach społecznościowych takich jak w szczególności Facebook, Instagram, YouTube, Linkedln, Vimeo na swoim profilu, celem promowania marki Administratora i jego działalności biznesowej oraz społecznej. W zakresie w jakim mamy wpływ na przetwarzanie danych w mediach społecznościowych, przysługują Ci, jako korzystającemu z naszego profilu, prawa opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Twoja aktywność w Serwisie i jego podstronach, w tym Twoje dane, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje mogą obejmować dane dotyczące dostępu do strony internetowej, objętości przesłanych danych, stosowanej przez Ciebie przeglądarki, używanego systemu operacyjnego, adresu IP, dostawcy usług internetowych. Administrator przetwarza te dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług, prawidłowego wyświetlenia zawartości strony internetowej, w celach technicznych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych.

Ponadto Serwis korzysta również z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści dostępnych w Serwisie dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Wykorzystanie danych zebranych za pośrednictwem tej technologii odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie zgody na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z polityką cookies opisaną szczegółowo poniżej..

W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie odbywa się przy użyciu narzędzi informatycznych m.in. takich firm jak Google Inc. oraz Facebook Inc. w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań, i odpowiedniego dopasowywania treści znajdujących się w Serwisie do tych preferencji, jak również w celu dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy zgromadzone dane?

W sytuacji przetwarzania danych w celu odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie korespondencję, podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na udzielaniu naszym klientom i użytkownikom pełnych informacji i zapewnieniu im pozytywnych doświadczeń z naszym Serwisem.

Przetwarzając twoje dane w celu przesyłania Newslettera, jak również świadczenia Usługi Kreatora Kuchni opieramy się na wykonaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W przypadku przetwarzania Twoich danych dla celów marketingowych, obejmujących w szczególności informowanie o oferowanych przez Spółkę Produktach, promocjach, przecenach, usługach dodatkowych, wysyłaniu (wyświetlaniu) reklam dopasowanych do Twoich preferencji, podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. F RODO), obejmujący przedstawianie Tobie ofert, promocji, reklam, które mogą Cię zainteresować, jak również innych informacji dotyczących naszej działalności.

Podobnie, w przypadku przetwarzania Twoich danych dla celów wydajnościowych, zapewnienia bezpieczeństwa w Serwisie, opieramy się na naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na zapewnieniu przyjaznej dla użytkownika, atrakcyjnej i bezpiecznej witryny internetowej oraz na jej optymalizacji w celu realizacji zarówno naszych celów biznesowych, jak też sprostania Twoim oczekiwaniom.

W przypadku zgłoszonych przez Ciebie wobec nas ewentualnych roszczeń lub wysunięcia przez nas roszczeń wobec Ciebie podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
Przetwarzając Twoje dane osobowe w postaci plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych, wyświetlania Ci reklam dopasowanych do Twoich preferencji, prowadzenia analizy Twojej aktywności, doskonalenia stosownych funkcjonalności oraz w celach statystycznych, robimy to w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie odpowiedniej zgody na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo telekomunikacyjne.

Twoje dane będą również przetwarzane w celu wykonania przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej przesłankę przetwarzania danych osobowych. I tak:
1) w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się przez Ciebie dalszemu takiemu przetwarzaniu – np. w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych;
2) w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Twoje dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy.

Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
• prawo dostępu do danych;
• prawo sprostowania danych;
• prawo usunięcia danych;
• prawo ograniczenia przetwarzania danych;
• prawo przenoszenia danych;
• prawo sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora);
Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzymasz odpowiedź z uzasadnieniem odmowy.

Zwracamy uwagę, że:
• prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO;
• prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonania umowy;
• możemy odmówić usunięcia Twoich danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• w niektórych przypadkach możemy odmówić uwzględnienia Twojego sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Przysługuje Ci nadto prawo do wniesieni skargi do właściwego organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy prawa. Organem tym w Polsce jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Komu przekazujemy Twoje dane?

W związku z realizacją usług dostępnych w Serwisie przekazujemy Twoje dane osobowe do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym oraz podmiotów realizujących dla nas szeroko pojęte działania marketingowe.

Twoje dane osobowe, w szczególnych sytuacjach tj. związanych z współdziałaniem ze światowymi koncernami takimi jak Google Inc. lub Facebook Inc. mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku tych podmiotów oraz w związku z używaniem przez naszą firmę systemów Google Analitycs, Google Adsense, Google Fonts, Google reCAPTCHA, Google Maps, PHP, WooCommerce, WordPress, WPML, Microsoft Clarity, dane są przekazywane w oparciu o stosowne umowy. Umowy te oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych.

Bezpieczeństwo i poufność

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Podejmujemy również wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

Zmiany w polityce prywatności

W przyszłości możemy wprowadzać modyfikacje w Polityce prywatności, o czym zostaniesz poinformowany. Korzystając ze Serwisu po otrzymaniu informacji o zmianach w Polityce prywatności, wyrażasz zgodę na dalsze przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych na nowych zasadach.

Informacja o plikach cookies

1. W związku z korzystaniem z Serwisu wykorzystywane są pliki cookies lub podobne technologie w celu zapewnienia użytkownikowi dostępu do Serwisu i świadczonych usług, usprawniania ich działania, profilowania i wyświetlania treści dopasowanych do potrzeb użytkownika.

2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.), w czasie korzystania z Serwisu, pozwalające na zapisywanie i odczytywanie informacji, które Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi (np. wydajnościowe) wykorzystują w różnych celach, które można podzielić na kategorie opisane poniżej. Informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii mogą obejmować datę i godzinę wizyty oraz sposób, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu.

3. Stosujemy dwa rodzaje plików cookies lub podobnych technologii, z uwagi na czas ich życia:
a) sesyjne – pliki przechowywane w urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania się przez użytkownika albo opuszczenia Serwisu;
b) stałe – pliki przechowywane na urządzeniu użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika albo do czasu wygaśnięcia pliku cookies w terminie określonym w specyfikacji pliku cookies.

4. Administrator Serwisu oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi (np. wydajnościowe i reklamowe) wykorzystują pliki cookies w różnych celach, które można podzielić na następujące kategorie:
a) pliki cookies niezbędne (wymagane do korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności) – Administrator wykorzystuje niezbędne pliki cookies przede wszystkim w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu, dostarczania użytkownikom usług oraz funkcjonalności Serwisu, na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności. Niezbędne pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i podmioty trzecie, będące naszymi zaufanymi partnerami, z którymi stale współpracujemy, o czym informujemy za pośrednictwem banneru zarządzania zgodami cookies. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez naszych partnerów znajdują się na ich stronach internetowych.
b) pliki cookies dotyczące wydajności – Administrator Serwisu wykorzystuje do zbierania informacji statystycznych na temat korzystania z Serwisu, (zwane również plikami cookie do celów analitycznych). Wykorzystujemy te dane w celu optymalizacji działania Serwisu.
Pliki cookies dotyczące wydajności mogą być instalowane przez Administratora i podmioty trzecie, będące naszymi zaufanymi partnerami, z którymi stale współpracujemy, o czym informujemy za pośrednictwem banneru zarządzania zgodami cookies Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez naszych partnerów znajdują się na ich stronach internetowych.
Przetwarzanie danych osobowych w związku z wykorzystaniem plików cookies dotyczących wydajności jest uzależnione od uzyskania zgody użytkownika na wykorzystanie plików cookies dotyczących wydajności za pośrednictwem banneru zarządzania zgodą cookies. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana za pośrednictwem tej platformy.
c) pliki cookies reklamowe – pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań użytkowników w ramach Serwisu oraz poza Serwisem. Na podstawie informacji z tych plików cookies i aktywności użytkownika w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań użytkownika.
Reklamowe pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora Serwisu i podmioty trzecie, będące naszymi zaufanymi partnerami, z którymi stale współpracujemy, o czym informujemy za pośrednictwem banneru zarządzania zgodami cookies. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez naszych partnerów znajdują się na ich stronach internetowych. Przetwarzanie danych osobowych w związku z wykorzystaniem reklamowych plików cookies jest możliwe po uzyskaniu zgody użytkownika na wykorzystanie plików cookies reklamowych za pośrednictwem banneru zarządzania zgodą. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana za pośrednictwem tej platformy.

5. Dokładna charakterystyka plików cookies zamieszczona jest w bannerze zarządzania zgodami na pliki cookies, jaki zostaje wyświetlony Użytkownikowi przy pierwszym wejściu na stronę internetową Serwisu.

6. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu końcowym użytkownika. Ponadto, zarządzanie plikami cookies jest możliwe z poziomu banneru do zarządzania plikami cookies udostępnianego użytkownikowi Serwisu.

Back to Top